Algemene voorwaarden Van den Bosse Bewindvoeringen B.V.

 • Bezwaar: een mondeling of schriftelijk ter kennis gebrachte uiting van onvrede over de dienstverlening van de Van den Bosse Bewindvoeringen;
 • Klacht: een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van Van den Bosse Bewindvoeringen;
 • Klachtenfunctionaris: de werknemer van de Van den Bosse Bewindvoeringen die is belast met een coördinerende, bemiddelende en voorlichtende rol ten aanzien van de afhandeling van klachten.
 • Cliënt: iemand met wie Van den Bosse Bewindvoeringen een overeenkomst heeft gesloten;
 • overeenkomst: een (schriftelijke) overeenkomst tussen de Van den Bosse Bewindvoeringen en de cliënt waarbij de Van den Bosse Bewindvoeringen zich verplicht aan de cliënt diensten te leveren op het gebied van Budgetbeheer tegen betaling door de cliënt van de daarvoor geldende vergoeding;
 • Wanneer in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst sprake is van mededelingen die ‘’schriftelijk” moeten worden gedaan, wordt daaronder mede verstaan een mededeling per e‐mail.

Artikel 1. Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende Budgetbeheer tussen de Van den Bosse Bewindvoeringen en haar cliënten, behoudens afwijkingen van deze voorwaarden welke door de Van den Bosse Bewindvoeringen en de cliënt uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst gesloten tussen de Van den Bosse Bewindvoeringen en de cliënt nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de cliënt en de Van den Bosse Bewindvoeringen ondertekende overeenkomst door de Van den Bosse Bewindvoeringen retour is ontvangen, dan wel op het moment dat de Van den Bosse Bewindvoeringen op verzoek van de cliënt is begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden voor de cliënt. Dit verzoek dient schriftelijk te worden gedaan. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit dat deze is aangegaan voor bepaalde tijd.

Artikel 3. Informatieverstrekking door cliënt

 1. De cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de Van den Bosse Bewindvoeringen overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.
 2. De cliënt zal de Van den Bosse Bewindvoeringen op de hoogte brengen van alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is. Cliënt is in ieder geval gehouden Van den Bosse Bewindvoeringen vooraf te informeren, indien hij/zij voornemens is een kredietovereenkomst, een overeenkomst van geldlening, hypotheek dan wel een soortgelijke overeenkomst te sluiten. Daarnaast is de cliënt gehouden de Van den Bosse Bewindvoeringen te informeren, wanneer ten laste van cliënt schulden zijn ontstaan.
 3. De cliënt staat in voor de juistheid en betrouwbaarheid van de aan de Van den Bosse Bewindvoeringen ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Indien de juistheid van de gegevens niet kan garanderen, dient de cliënt dit aan de Van den Bosse Bewindvoeringen te melden.
 4. Indien en voor zover de cliënt dit verzoekt, worden de betreffende bescheiden aan de cliënt geretourneerd.
 5. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten (bijvoorbeeld rente), ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden of onjuiste gegevens, zijn voor rekening van de cliënt. De aansprakelijkheid hiervoor ligt bij de cliënt.
 6. De cliënt vrijwaart de Van den Bosse Bewindvoeringen voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de cliënt aan de Van den Bosse Bewindvoeringen onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

Artikel 4. Geheimhouding

 1. Van den Bosse Bewindvoeringen is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
 2. Van den Bosse Bewindvoeringen is niet gerechtigd de informatie die aan haar door de cliënt ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Van den Bosse Bewindvoeringen voor zichzelf optreedt in een klacht‐, civiele of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Tenzij daartoe door de cliënt voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal de Van den Bosse Bewindvoeringen de inhoud van documenten of uitingen van de Van den Bosse Bewindvoeringen, die niet zijn opgesteld, ontvangen of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Van den Bosse Bewindvoeringen zal er tevens voor zorgen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

De verwerking van de door cliënt en derden aangeleverde gegevens wordt met de grootste zorg uitgevoerd. Van den Bosse Bewindvoeringen kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de door cliënt en/of derden aangeleverde informatie. Behoudens opzet of grove schuld van Van den Bosse Bewindvoeringen, is zij niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de aangeboden informatie.   Indien de cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van (een medewerker van) Van den Bosse Bewindvoeringen die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de aansprakelijkheid voor die schade in ieder geval beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van de Van den Bosse Bewindvoeringen wordt uitbetaald, tenzij er aan de zijde van de Van den Bosse Bewindvoeringen sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

Artikel 6. Ontbinding

 1. De cliënt en de Van den Bosse Bewindvoeringen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. De overeenkomst eindigt dan op de laatste dag van de maand, waarin de overeenkomst wordt opgezegd.   Na de opzegging door de cliënt of de Van den Bosse Bewindvoeringen, behoudt de Van den Bosse Bewindvoeringen het recht om documenten onder zich te houden. De cliënt ontvangt kopieën van deze documenten. Van den Bosse Bewindvoeringen heeft eveneens het recht om gelden en/of eigendommen, die de Van den Bosse Bewindvoeringen namens de cliënt onder zich houdt, na opzegging van de overeenkomst voor een periode van zes weken onder zich te houden ten behoeve van een correcte afwikkeling van de werkzaamheden.
 2. Van den Bosse Bewindvoeringen kan de overeenkomst met de cliënt schriftelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, indien cliënt na door de Van den Bosse Bewindvoeringen schriftelijk tot nakoming gemaand te zijn haar verplichtingen jegens de Van den Bosse Bewindvoeringen niet (of niet tijdig of behoorlijk) nakomt. Een grond voor ontbinding is onder andere het niet informeren van Van den Bosse Bewindvoeringen zoals uiteen gezet in artikel 3.

Artikel 7. Betaling

 1. Van den Bosse Bewindvoeringen past jaarlijks haar tarieven aan en is gerechtigd de overeengekomen vergoeding dienovereenkomstig aan te passen.
 2. De vergoeding aan Van den Bosse Bewindvoeringen, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van derden, wordt per maand of per jaar aan de cliënt in rekening gebracht, tenzij de cliënt en Van den Bosse Bewindvoeringen dit schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 8. Uurtarief

Werkzaamheden die buiten de reguliere diensten vallen, zullen op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht. Van den Bosse Bewindvoeringen hanteert daarbij tarieven zoals deze zijn neergelegd in de Richtlijnen voor beschermingsbewind van het Landelijk Overleg Kantonrechters.

Artikel 9. Klachtenregeling

Van den Bosse Bewindvoeringen is in het bezit van een klachtenregeling, welke kan worden gevonden op de website van de Van den Bosse Bewindvoeringen www.vandenbossebewindvoeringen.nl

Artikel 10. Toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomst tussen de cliënt en Van den Bosse Bewindvoeringen, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen de cliënt Van den Bosse Bewindvoeringen, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de Kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter van de statutaire vestigingsplaats van Van den Bosse Bewindvoeringen.